Air2Air 2014

Other Air2Air mission at 2014
V 5665 p14sign V C5678 p14sign V 5823 p14sign V 6067 p14sign
V 6085 p14sign V 6184 p14sign Bo105 7251 p14sign Ch53-7637 p14sign
Ch53-7792 p14sign Roskos 6059 p20sign Rozkos 6107 p20signa Duo 6230 p14signa
Sefova 0149 p20sign Sefova 0252 p20sign Ctyrka 0429 p20sign Ctyrka 0463 p20sign
Sefova 0640 p20sign Duo 0880 p20sign OKFBA 0901 p20sign Dvojka 0946 p20sign
FBB 1189 p20sign HAF-1503-p20 sign HAF-1627-p20 sign Skupina 1700 p14sign
a45 1708 p14sign OK-OTD 1723 p14sign Duo 1726 p14sign Zlin 1732 p14sign
a45 1778 p14sign Zlin 1809 p14sign Skupina 1846 p14sign Rozchod 0856 p14sign
snura 1861 p14sign a45-2097 p14sign Albik 2235 p14sign Albik 2256 p14sign
Albik 2283 p14sign