Fotky z Duxfordu - The Flying Legends ze dne 12.7.2008. Vybaveni - Nikon D300 + Nikon 200-400/4 VR a D200 + Nikon 70-200/2.8 VR.

back to home

Řada Spitfire Řada Spitfire Spitfire PR19
.
Spitfire Hurricane Mk1B Hispano HA-1112-M1L Buchon (G-BWUE)
.
P-51D Mustang "Miss Velma" C-53D Skytrooper (DC3) (LN-VND) B-17G Flying Fortress (N817BR)
.
Goodyear FG-1D (G-FGID) C-53D Skytrooper (DC3) (LN-VND) Spitfire
.
Skupina Skupina Mustangy
.
Skupina Skupina Spitfire
.